Reklamlar Yazar Yazar Tarih 02 Mayıs 2010
 63 Yaşında Aramızda

63 Yaşında Aramızda

63 Yaşında Aramızda

 

İzmir’deki üç cinayetin zanlısı Hamdi Ayri’nin yargılama süreci merak konusu oldu. Hukukçulara göre suçunun sabit görülmesi ve iyi hal indirimi uygulanması halinde 36 yıl sonra özgürlüğüne kavuşacak

‘A­ğır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet’
İzmir Ba­ro­su Baş­ka­nı Öz­de­mir Sök­men: E­ğer zan­lı, üç ki­şi­yi öl­dür­mek­ten ve çan­ta­la­rı­nı gasp et­mek­ten suç­lu bu­lu­nur­sa üç kez ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet alır. Şu du­rum­da af­lar­la çık­ma­sı müm­kün de­ğil. Sus­ma hak­kı­nı kul­lan­ma­sı da birşey de­ğiş­tir­mez. Akıl sağ­lı­ğı­nın ye­rin­de olup ol­ma­dı­ğı­na da za­ten hu­ku­ki sü­reç­te ba­kı­la­cak­tır. O da hazırlanacak ra­por­la bel­li olur. Öy­le bir du­rum çı­kar­sa an­cak kur­tu­lur.

‘En faz­la 36 yıl ya­tar’
Avukat Mehmet Sü­rü­cü: Ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet alan bi­ri in­di­rim uy­gu­lan­ırsa 30 se­ne ha­pis­te kal­ır. Bir in­sa­nı hür­ri­ye­tin­den alıkoy­mak za­ten en bü­yük ce­za­dır. De­ği­şen ya­say­la ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­be­te çarp­tı­rı­lan­lara iyi hal in­di­ri­miy­le 30 yıl ce­za veriliyor. Bir­den faz­la ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet alan­lar iyi hal in­di­ri­mi uygulanırsa en faz­la 36 yıl ce­za­evin­de ka­lı­yor.

‘Yi­ne bi­ri­ni öl­dü­rür’
Yaşar Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si De­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Şe­ref Er­taş: Baş­ka­sı­nın ya­şa­ma hak­kı­na say­gı duy­ma­yıp hi­çe sa­yan­la­ra biz ni­ye say­gı gös­te­re­lim? Ma­dem fü­tur­suz bi­çim­de in­san­la­rın ya­şam hak­kı­na son ve­ri­yor, biz de on­la­ra say­gı gös­ter­mek zo­run­da de­ği­liz. Bu tip in­san­lar­dan an­cak izo­le edi­le­rek kur­tu­lu­na­bi­lir. Bu ki­şi ha­pis­ten çık­tı­ğın­da yi­ne bi­ri­le­ri­ni öl­dü­re­cek­tir.

Etiketler: , , , ,
Yorum Yapın

Yorum yapılmamış »

Hiç Yorum Yok.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Yorum Yapın